Uğur Dündar

Uğur Dündar: Gazze için toplanan yardım paraları ne oldu?

Uğur Dündar: Gazze için toplanan yardım paraları ne oldu?

Ay­lar­dan Şu­ba­t’­tı, müt­hiş bir kış hü­küm sü­rü­yor­du. Sert mev­sim ko­şul­la­rı­na kar­şın ina­nıl­maz bir se­fer­ber­lik ha­li ya­şa­nı­yor­du.

Uğur Dündar: Erdoğan’a oy vermek, ülkenin parçalanmasına ‘Evet’ demektir

Uğur Dündar: Erdoğan’a oy vermek, ülkenin parçalanmasına ‘Evet’ demektir

Bilge diplomat Şükrü Elekdağ, Uğur Dündar’a konuştu: Elekdağ, Çankaya seçimi öncesi yasalaşan Çözüm Paketi’ni eleştirdi: Bu yasa Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için PKK’ya verdiği rüşvettir

Uğur Dündar: Bu kadarına da pes doğrusu!..

Uğur Dündar: Bu kadarına da pes doğrusu!..

Bil­mem “çan­ta­cı­lar­da­n” ha­be­ri­niz var mı? Yok­sa, ben an­la­ta­yım: Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı­’y­la bir­lik­te 8 böl­ge­ye ay­rı­lan İs­tan­bu­l’­da, “çan­ta­cı­” de­ni­len tip­ler be­lir­di. Çan­ta­cı­la­rın işi gü­cü, rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­laş­mak. Bu semt­le­ri ko­la­çan eden çan­ta­cı­lar, ör­ne­ğin 20 da­ire­li bir apart­ma­nı göz­le­ri­ne kes­ti­ri­yor­lar. Da­ha son­ra bi­na­da­ki bir dai­re sa­hi­bi­ni ik­na edip, “bu ya­pı­da afet(Devamını Oku)

Uğur Dündar’ın çok ilginç iddiası!

Uğur Dündar’ın çok ilginç iddiası!

Kılıçdaroğlu’nu parlatarak CHP’nin başına getirten medyanın etkili isimlerinden Uğur Dündar yine parlatma görevini yapıyor

Uğur Dündar: Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu şezlong lobisi belirleyecek!

Uğur Dündar: Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu şezlong lobisi belirleyecek!

AK­P’­nin se­çim tak­ti­ği bel­li: Tay­yip Er­do­ğa­n’­a as­la oy ver­me­ye­cek olan seç­men kit­le­si­ni san­dı­ğa git­mek­ten vaz­ge­çir­mek! Tıp­kı 12 Ey­lül 2010’da­ki Ana­ya­sa Re­fe­ran­du­mu­’n­da ol­du­ğu gi­bi. Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız. O gün “yet­mez ama eve­t”­çi­le­rin ve yan­daş med­ya ka­lem­le­ri­nin ga­zı­na ge­len seç­men­le­rin yüz­de 27’si “Za­ten Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği onay­la­na­cak. Be­nim bir oyum­dan ne çı­ka­r” di­ye­rek san­dı­ğa git­me­miş(Devamını Oku)

Uğur Dündar: Kula kulluk edene yazıklar olsun!..

Uğur Dündar: Kula kulluk edene yazıklar olsun!..

Yıl­lar yıl­lar ön­ce… Boğaziçi’ne kartal yuvası gibi bir konumdan bakan TRT İstanbul Televizyonu’nda Program Müdürü’yüm. Ekipteki arkadaşlarımla, tek kanaldan ve siy

Uğur Dündar: 100 yaşındaki Atatürkçü genç Muazzez İlmiye Çığ, ezber bozuyor!..

Uğur Dündar: 100 yaşındaki Atatürkçü genç Muazzez İlmiye Çığ, ezber bozuyor!..

Başlığa bakıp “100 yaşında da genç olunur mu” dediğinizi duyar gibiyim. Olunur sevgili okurlarım, olunur. Eğer Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ gibi sadece yaşlanmak için yaşamamışsanız, hayatta yapacak çok şeyiniz, hayalleriniz ve umutlarınız varsa, 100 yaşına bile gelseniz, siz de genç kalabilirsiniz.

Uğur Dündar: Ey Kılıçdaroğlu paraları nasıl sıfırladın, söyle?

Uğur Dündar: Ey Kılıçdaroğlu paraları nasıl sıfırladın, söyle?

Muk­te­dir ya, ken­di­si­ne ka­yıt­sız şart­sız des­tek ve­ri­yor­lar ya, des­tek­siz atı­yor. Oto­ma­ti­ğe bağ­lan­mış gi­bi, her git­ti­ği yer­de ya­lan söy­le­me­ye de­vam edi­yor. Mü­ba­rek Ra­ma­zan ayın­da bi­le ya­lan­dan, if­ti­ra at­mak­tan çe­kin­mi­yor! Sal­lı­yor da sal­lı­yor! O sal­la­dık­ça al­kış­lar ar­tı­yor! * * * * * Ata­tür­k’­e laf söy­le­ye­me­di­ği için İs­tik­lal Sa­va­şı kah­ra­ma­nı, Cum­hu­ri­ye­t’­in ku­ru­cu­la­rın­dan İs­met(Devamını Oku)