Uğur Dündar

Uğur Dündar: Muazzez İlmiye Çığ, Atatürkçü geçinip Erdoğan’a çalışanları kutluyor!..

Uğur Dündar: Muazzez İlmiye Çığ, Atatürkçü geçinip Erdoğan’a çalışanları kutluyor!..

Sevgili okurlarım, “Atatürk’ü sevmek, onun ilke ve devrimlerine yürekten bağlanmak ve onun idealindeki çağdaş Türk kadını olmak” denildiğinde hemen akla gelen isimlerden biri, dünyaca saygın bilim insanlarımızdan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’dır.

Uğur Dündar: Aborjinler…

Uğur Dündar: Aborjinler…

Aborjinler, Avustralya’nın yerlileridir. Dünyanın en eski ve en ilkel topluluklarından olan Aborjinler, büyük göçlerinde çölü üç ayda geçerler. Yol boyunca rastladıkları su birikintilerinden kırbalarına su doldururlar.

Uğur Dündar: Casuslar savaşı!..

Uğur Dündar: Casuslar savaşı!..

AKP yan­da­şı ga­ze­te ve TV’­le­re ba­kı­yo­rum. On­la­ra gö­re, Sa­hur vak­ti gö­zal­tı­na alı­nan em­ni­yet­çi­ler sa­de­ce “ce­ma­at­çi­” de­ğil, ay­nı za­man­da bi­rer “ca­sus­muş!..” Bu ki­şi­ler em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın te­rör­le mü­ca­de­le, or­ga­ni­ze suç­lar, is­tih­ba­rat ve nar­ko­tik gi­bi en kri­tik bö­lüm­le­rin­de, yıl­lar­ca ca­sus ola­rak gö­rev yap­mış­lar!

Uğur Dündar: Gazze için toplanan yardım paraları ne oldu?

Uğur Dündar: Gazze için toplanan yardım paraları ne oldu?

Ay­lar­dan Şu­ba­t’­tı, müt­hiş bir kış hü­küm sü­rü­yor­du. Sert mev­sim ko­şul­la­rı­na kar­şın ina­nıl­maz bir se­fer­ber­lik ha­li ya­şa­nı­yor­du.

Uğur Dündar: Erdoğan’a oy vermek, ülkenin parçalanmasına ‘Evet’ demektir

Uğur Dündar: Erdoğan’a oy vermek, ülkenin parçalanmasına ‘Evet’ demektir

Bilge diplomat Şükrü Elekdağ, Uğur Dündar’a konuştu: Elekdağ, Çankaya seçimi öncesi yasalaşan Çözüm Paketi’ni eleştirdi: Bu yasa Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için PKK’ya verdiği rüşvettir

Uğur Dündar: Bu kadarına da pes doğrusu!..

Uğur Dündar: Bu kadarına da pes doğrusu!..

Bil­mem “çan­ta­cı­lar­da­n” ha­be­ri­niz var mı? Yok­sa, ben an­la­ta­yım: Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı­’y­la bir­lik­te 8 böl­ge­ye ay­rı­lan İs­tan­bu­l’­da, “çan­ta­cı­” de­ni­len tip­ler be­lir­di. Çan­ta­cı­la­rın işi gü­cü, rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­laş­mak. Bu semt­le­ri ko­la­çan eden çan­ta­cı­lar, ör­ne­ğin 20 da­ire­li bir apart­ma­nı göz­le­ri­ne kes­ti­ri­yor­lar. Da­ha son­ra bi­na­da­ki bir dai­re sa­hi­bi­ni ik­na edip, “bu ya­pı­da afet(Devamını Oku)

Uğur Dündar’ın çok ilginç iddiası!

Uğur Dündar’ın çok ilginç iddiası!

Kılıçdaroğlu’nu parlatarak CHP’nin başına getirten medyanın etkili isimlerinden Uğur Dündar yine parlatma görevini yapıyor

Uğur Dündar: Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu şezlong lobisi belirleyecek!

Uğur Dündar: Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu şezlong lobisi belirleyecek!

AK­P’­nin se­çim tak­ti­ği bel­li: Tay­yip Er­do­ğa­n’­a as­la oy ver­me­ye­cek olan seç­men kit­le­si­ni san­dı­ğa git­mek­ten vaz­ge­çir­mek! Tıp­kı 12 Ey­lül 2010’da­ki Ana­ya­sa Re­fe­ran­du­mu­’n­da ol­du­ğu gi­bi. Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız. O gün “yet­mez ama eve­t”­çi­le­rin ve yan­daş med­ya ka­lem­le­ri­nin ga­zı­na ge­len seç­men­le­rin yüz­de 27’si “Za­ten Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği onay­la­na­cak. Be­nim bir oyum­dan ne çı­ka­r” di­ye­rek san­dı­ğa git­me­miş(Devamını Oku)