Uğur Dündar

Uğur Dündar: Yalova Kaymakamı!..

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış ya, Yalova’da da seçim güreşleri bitmek bilmiyor!

Uğur Dündar: İyi çalıyor, pardon iyi çalışıyorlar abicim!..

Dün… İs­tan­bu­l’­da, Emi­nö­nü Mey­da­nı… Söz­cü TV Mu­ha­bi­ri Gök­men Ulu, bir va­tan­daş­la ül­ke gün­de­miy­le il­gi­li rö­por­taj ya­pı­yor.

Uğur Dündar: Alzheimer hastası seçmenin filmlere konu olacak macerası!

Aşa­ğı­da oku­ya­cak­la­rı­nız bir mi­za­hi öy­kü de­ğil­dir, tü­müy­le ger­çek­tir. İs­mi ben­de sak­lı de­ğer­li bir oku­ru­mun ya­şa­dık­la­rı­dır.

Uğur Dündar: Türkan Saylan ile Bilal Erdoğan arasındaki benzerlik!

AKP top­lu­mun sos­yal med­ya yo­luy­la ile­ti­şi­mi­ni ke­se­bil­mek için her tür­lü gi­ri­şimi ya­pı­yor.

Uğur Dündar: Rezalet!.. Akıl hastalarına bile oy kullandırdılar!..

Tür­ki­ye, de­mok­ra­si ta­ri­hi­mi­zin en şa­ibe­li se­çi­mi­ni ge­ri­de bı­rak­tı.

Uğur Dündar: Türkiye karanlık ve tehlikelerle dolu bir sürece girdi!..

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Türkiye’ye büyük geçmiş olsun.

Uğur Dündar: Geriye doğru ilerleyen demokrasi!..

AKP ile­ri de­mok­ra­si id­di­asıy­la ik­ti­da­ra gel­miş­ti ya, “Ha­lep, par­don de­mok­ra­si ora­day­sa, ar­şın bu­ra­da­” de­nil­di.

Uğur Dündar: CHP neden seçim kazanamıyor?

Çüngüş, Diyarbakır’ın unutulmuş, yoksul ilçelerinden biridir.

Uğur Dündar: Sıra milletin a..’sına mı geldi?

Ko­nu şu: İs­tan­bu­l’­da­ki Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na 2. pist in­şa edi­le­cek.

Uğur Dündar: Şimdi iğneyi CHP’ye batırmanın zamanıdır!..

Bu kö­şe­de ge­nel­lik­le AK­P’­yi eleş­ti­rip çu­val­dız ba­tı­rı­yo­ruz. Ama bu­gün fark­lı bir yak­la­şım ser­gi­le­ye­ce­ğiz.

Uğur Dündar: Türkiye sizinle gurur duyuyor!..

Ta­rih; 2 Mart 1996… O gün Hür­ri­yet ga­ze­te­si, “B­ra­vo Ga­ze­te­ci­” man­şe­tiy­le çık­tı.

Uğur Dündar: Gecenin en koyu karanlığı şafak öncesi oluşur…

TRT de se­çim ya­yı­nı ha­zır­lık­la­rı ay­lar ön­ce­sin­den baş­la­mış­tı.

Uğur Dündar: Vatan hainleri!..

Casuslar! Şimdi de devletin güvenliğini hedef aldılar!
Her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Sosyal paylaşım sitelerinde kaynak belirtilmesi ve bağlantı verilmesi yasal zorunluluktur.
Yazıların/yorumların her türlü hukuki sorumluluğu yazarlara/yorumculara aittir.

RSS Yayını Google+

Wordpress altyapısından ve
Channel temasından yararlanılmıştır.
© 2014, İlk Kurşun Gazetesi.